Kallelse Höstårsmöte 29 nov.

Härmed kallas du som medlem i Höganäs Golfklubb till Höstårsmöte måndagen den 29 november 2021 kl.
19.00
.
Plats: Höganäs Bollklubb, Friluftsvägen 7, Lerberget

Förslag till dagordning

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning och anmälan om övriga frågor
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare
 6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.
 7. Ekonomisk redovisning, delårsrapport
 8. Förslag till medlemsavgifter för 2022
 9. Förslag till budget för 2022
 10. Behandling av styrelsens förslag samt i tid inkomna motioner. (motioner från medlemmar
  skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 november)
 11. Information
 12. Övriga frågor
 13. Prisutdelning
 14. Avslutning

Styrelsens förslag till budget för 2022, samt inkomna motioner med styrelsens yttrande kommer att
finnas tillgängliga i tryckt form i klubbhuset senast en vecka innan höstårsmötet.