Hänt och händer på klubben vecka 21

Hänt och händer på klubben vecka 21

Från förra veckan
Jag vill påminna alla, som har bagskåp, att kontakta Vivian så ni får förnya era avtal.

Ekonomi
Konstaterades att vi har många greenfee-gäster och många som är ute på Driving Rangen.

Banan
Ett första möte har hållits i Arbetsmiljö-gruppen. Målsättningen är att vi skall ha en riskanalys klar under maj månad, för att därefter arbeta fram en åtgärdsplan. Syftet är att vi ska se till att säkerheten för de som arbetar i klubben är god.
”Torsdagsgruppen”, delar av 60+, har varit ute och hjälp till på banan vid två torsdagar. Den här veckan kommer de att samlas på onsdagen istället, då det är helgdag på torsdag.

Driving Rangen
Klubben har haft möten med Höganäs kommun och entreprenören BAB avseende bollar från Driving Rangen som kommer in på arbetsområdet där den nya gymnastikhallen byggs. Man har hittat bollar på flera ställen inom området. Bl.a. på tidigare bouleplan, på taket på Sportcenter och nya gymnastikhallen.
Diskussionerna har mynnat i att vi vrider utslagsmattorna så att utslagsriktningen blir mer nordöstlig och flyttar avståndstavlorna mot öster. Vi kommer även att sätta upp skyltar som uppmanar rangebesökare att vara uppmärksamma på gående och cyklister längs vägen mellan Sportcenter och Driving Rangen.

En spekulation, när det gäller bollar på taken till Sportcenter och nya gymnastikhallen, är att någon eller några som medvetet skjutit eller kastat bollar riktat dit?

Kansliet
Vivian har satt upp kansliets öppettider från nu t.o.m. augusti. Tiderna finns på hemsidan.

Övrigt
Stiftelsen Gripen
Klubben har fått ett bidrag på 25 800:-av Stiftelsen Gripen. Ett bidrag som är riktat mot klubbens satsning på Para-golf. Pengarna skall gå till tränarhjälp och inköp av batterier till våra golfmoppar. Golfmopparna är för ett uppskattat hjälpmedel till de golfare som är fysisk nedsatta.

Faddergolfen
Måndagen den 25 maj börjar Faddergolfen. Faddergolfen är en hjälp till nybörjare att snabbare komma ner till officiellt handicap 54. Anmälan för deltagande fredagen. Lista finns på disken vid kansliet.

Damernas Matchspels serie
Damkommittén har satt upp anmälningslista i klubbhuset där de som är intresserade kan anmäla sig.

Lerberget 2020-05-20
Ola Sandberg

Hänt och händer på klubben. Vecka 20.

Hänt/Händer på klubben,
vecka 20


I den medlemsundersökning, Player’s, har vi i styrelsen konstaterat att vi bör förbättra oss när det gäller information till våra medlemmar. Mot den bakgrunden har vi bestämt att istället för nuv. medlemsbrev, kommer vi att informera mer frekvent vad som har hänt och vad som kommer att hända på klubben, under rubriken Hänt/Händer i på klubben. Under säsong är ambitionen att informera minst var 14:e dag. Anledningen är att våra medlemmar skall vara mer uppdaterade vad händer på klubben.
Nu börjar vi.

Ledningsgrupp
Vi senaste styrelsemötet i april beslöt vi att bild en Ledningsgrupp. Syftet med Ledningsgruppen är att den skall fungera på motsvarande sätt som om vi hade en klubbchef. D.v.s ta beslut i löpande frågor som kräver ett snabbt beslut och som inte behöver vänta in ett styrelsemöte. Ledningsgruppen har mandat att ta ekonomiska beslut upp till max. 10 000:-. Vidare kommer Ledningsgruppen att sammanträda varje måndag under högsäsong. Protokoll/minnesanteckningar skall föra och sändas till styrelsen efter varje möte.

Ledningsgruppens sammansättning är följande:
Ordf. Ola Sandberg
v.ordf. Kenneth Carlsson
Sekr. och kassör Kennth Gustafsson
Banchef Kalle Holmgren
Kanslist Vivian Nilsson
Den medlem som har frågor och/eller synpunkter som rör klubben kan kontakta någon i Ledningsgruppen så kommer det att tas upp vid kommande möte.

Hänt/Händer på klubben kommer att baseras på frågor som diskuterats på Ledningsgruppsmötet.
Hänt/Händer på klubben kommer att finnas på klubbens hemsida.

Hemsidan
Hemsidan har uppdaterats med bl.a. information om Nybörjarkurs i grupp, de senaste Coronapandemin och att vi kommer att ha ett Öppet Hus 30 maj mellan kl. 11-13.

Ekonomi
Kenneth G. konstaterade att intäkterna från greenfee är hittills högre än förra året vid samma tid, vilket sannolikt kan relateras till coronapandemin. Även om vi inte har några jämförande siffror från tidigare år för driving rangen så pekar det mot ett positivt resultat.

Banan
Kalle berättade att ”Torsdags-gänget” varit och hjälp till på bana vid två tillfällen. Kalle är mycket nöjd med det arbete som gruppen gjort.
”Torsdagsgänget” är ett antal 60+-are som var 14:e dag kommit överens om att på olika sätt hjälpa till på banan.

Bollplockningen fungerar tillfredsställande, där
Seniorer och 60+-are plockar tisdag, onsdag, fredag, på morgonen
Juniorerna fredag, lördag, söndag, på kvällen

Bollar från driving rangen kommer in till bygget av gymnastikhallen. Ännu har ingen olycka hänt, men något måste göras för att förhindra detta. Kalle och Ola kommer, under veckan, att ha möte med kommunen för att diskutera hur vi kan lösa problemet.

Hastigheten på greenerna kan variera. Orsaken är att den grässort som finns på våra greener blommar nu, vilket gör att vissa kan kännas ”lite tröga”. Kalle och hans mannar gör det man kan göra, nämligen vältar och klipper för att geenerna skall vara lika snabba över hela banan.

Kansliet
Vivian kommer att ha kansliet öppet viss lördagar under högsäsong, uppskattningsvis varannan lördag. Kansliets öppettider finns uppdaterade på hemsidan.
En tråkig nyhet är att vi måste ha kyl och frys låsta när kansliet är stängt. Anledningen är att vissa plockar saker ur kyl och frys utan att betala.
På liknande sätt har det varit med handtag till lånevagnarna. Man tar ett handtag och lånar vagn utan att betala. Konsekvensen är att handtag till lånevagnarna finns inne på kansliet. Vilket innebär att vagn kan bara lånas när kansliet är öppet.

Övrigt
Bagskåpen är beställda. Leveranstid c:a 4 veckor.
Beträffande avtalen avs. bagskåpen så har de justerats. I nuv. avtal står det att ”Avtalstiden är ett år och kan förlängas ett år i taget. Uppsägning alt. förlängning görs två månader innan avtalstiden går ut, till klubbens kanslist.
I det nya avtalet står det istället ” Avtalstiden är ett år med automatisk förlängning, om ingen av parterna säger upp avtalet senast två (2) månader innan årets slut. Uppsägningen görs till klubbens kanslist.
Det innebär alla nuv. avtal skall tecknas om, enl. det nya.

Vi tycker det vore trevligt om vi kunde ha Golfvärdar på klubben under lördagar, söndagar och helger då det inte finns någon bemanning i kansliet. Vi kommer under närmaste veckan via mail till alla medlemmar om intresse att delta som Golfvärd.
Vi kommer också via mail informera om att du som medlem i klubben kan köpa en piké-tröja med klubbemblem till förmånligt pris.

Lerberget 2020-05-13
Ola Sandberg

Kursprogram och lektioner

Tyvärr har vi fått ställa in tävlingsverksamheten i klubben p.g.a. Coronavirus, men just nu finns det inga restriktioner mot träning, kurser och lektioner. Tvärtom så säger myndigheterna att det är bra för folkhälsan med fysisk aktivitet. S:t Arild Golfakademi som från och med i år sköter vår träningsverksamhet följer givetvis de riktlinjer och bestämmelser som Folkhälsomyndigheten, Svenska Golfförbundet och tränarorganisationen PGA sätter upp.

Kursprogram och lektioner 2020
Vårens kursprogram är klart se Kursprogram. Golfakademin kommer att erbjuda kurser och lektioner både på S:t Arild GK och Höganäs GK vilket ger större valmöjlighet. Självklart kan ni som medlemmar i Höganäs GK välja att gå kurs på S:t Arild och även tvärtom.

Bokning av lektioner och kurser
Om någon upplever det som krångligt eller är osäker på hur man går till väga för att boka så finns här en liten instruktion.
Nedan finns även en länk till bokningssystemet.
>>Klicka här för att komma till lektions- och kursbokning online via Golfbox ProPlanner

Rörlighetsträning för golfare
Utöver golfkurserna har Golfakademin tillsammans med Fokus Styrka i Helsingborg tagit fram ett perfekt erbjudande i dessa tider med rörelseträning för golfare utomhus! Läs mer (klicka här).

Ta chansen att utveckla er golf med Golfakademin så hoppas vi att allt snart återgår till det normala och att vi får en riktigt härlig golfsäsong.

Tillfällig föreskrift med anledn. av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté. Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder

Flaggstången
Flaggstången ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar
Spelaren ska INTE använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker ska spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

All tävlingsverksamhet ställs in t.o.m. 30 juni

Tävlings-, Senior-, Damkommittén har beslutat att klubbtävlingarna 60+, Damgolfen och Per i Viken-Söndag ställs in fram till 30 juni. Vidare kommer det inte heller vara någon Fadder-golf under denna period. Anledningen är att minimera risken för spridning av Coronavirus.

Motivering
Svenska Golfförbundet har beslutat att ingen tävling där Golfförbundet eller distriktsförbund är ansvarig får arrangeras under tiden 30 mars-30 juni 2020.
Detta gäller inte tävlingar som är öppna endast för klubbens medlemmar, men våra klubbtävlingar är öppna för spelare från andra klubbar.

Folkhälsomyndigheten har uppmanat personer som är 70 år eller äldre att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt under en tid framöver. Detta har gjort att Golfförbundet beslutat att spelare som är födda 1950 eller tidigare inte får delta i förbundstävling/officiellt utlyst tävling. Samtidigt uppmanas klubbar att noga överväga riskerna med att arrangera tävlingar för personer födda 1950 eller tidigare.
I våra klubbtävlingar utgör en stor andel av deltagarna personer födda 1950 eller tidigare.

Uppmaning
Golf är en sport som innebär att man är ut i friska luften och motionerar. Av den anledningen uppmanar vi alla att gå ut och spela golf, spontangolf, även om vi inte har några tävlingar.